Již v roce 2015 byl zaveden zvláštní režim pro odvod DPH v jednom členském státě identifikace. Jedná se o zvláštní režim pro telekomunikační služby, služby rozhlasového a televizního vysílání nebo elektronické služby osobám nepovinným k dani.

Nyní se elektronický portál MINI ONE STOP SHOP (MOSS) od 1.7.2021 rozšíří o další transakce a stane se z něj elektronický portál ONE STOP SHOP (OSS). Tento zvláštní režim nyní umožňuje přiznat a odvézt DPH pouze v jednom členském státě, ačkoliv povinnost přiznat a odvést DPH vznikla v jiných členských státech.

Od 1.7.2021 je možnost splnění povinností přiznat a odvést DPH i na prodej zboží na dálku, na prodej na dálku u zboží dovezeného ze 3. země.

Internetový portál MOSS se přejmenoval na zvláštní režim ONE STOP SHOP – OSS.

Od 1.7.2021 je možné odvést DPH u dovozu zboží, které je dovezeno ze zemí mimo EU přímo koncovému zákazníkovi a hodnota zboží nepřesáhne 150EUR.  Tento systém zjednodušuje daňové povinnosti prodejců, protože se nemusejí registrovat v každém státě EU, kam prodávají své zboží koncovým zákazníkům v Evropské unii.

Zvláštní režim pro osoby povinné k dani poskytující služby osobám nepovinným k dani a uskutečňující prodej na dálku a určitá domácí dodání zboží obsahuje tyto režimy:

  • Zvláštní režim pro služby poskytované osobami povinnými k dani neusazenými v EU.
  • Zvláštní režim pro prodej zboží na dálku uvnitř EU, pro dodání zboží na území členského státu uskutečněné elektronickými rozhraními usnadňujícími tato dodání a pro služby poskytované osobami povinnými k dani usazenými v EU, nikoliv však v členském státě spotřebě.
  • Zvláštní režim pro prodej na dálku u zboží dovezeného ze 3.tích zemí.

Jestliže se osoba povinná k dani rozhodne používat zjednodušené jedno správní místo, musí tento režim uplatňovat ve všech příslušných státech EU. Nejedná se o režim volitelný na základě jednotlivých státu EU.

Na základě tohoto režimu osoba povinná k dani, která je v určitém členském státu registrována k používání zjednodušeného jednoho správního místa, elektronický čtvrtletním přiznáním k dani v rámci jednoho správního místa odvede splatnou daň. Toto přiznání poté členský stát identifikace zasílá prostřednictvím zabezpečené komunikační sítě společně s odvedenou daní příslušným členským státům spotřeby.

Záznamy, které musí osoba povinná k dani vést, jsou stanoveny v nařízení Rady č. 967/2012 (článek 63c). K těmto záznamům patří obecné informace, jako je členský stát spotřeby, druh poskytnuté služby, datum poskytnutí služby a výše splatné daně, avšak rovněž konkrétnější informace, například údaje o veškerých platbách na účet a informace použité ke stanovení místa, kde je příjemce usazen nebo kde má bydliště nebo kde se obvykle zdržuje.

Tyto záznamy musí být uchovávány po dobu deseti let od konce roku, v němž se uskutečnilo plnění, a to i v případě, že osoby povinné k dani přestaly režim používat.

Tyto záznamy musí být na žádost neprodleně zpřístupněny členskému státu identifikace či členskému státu spotřeby elektronickými prostředky. Informace o způsobu zpřístupnění záznamů v praxi poskytne členský stát při jejich vyžádání.

Co se týká faktur, od 1. 7.2020 se použijí pravidla členského státu identifikace.

Směrnice EU

směrnice Rady 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty (ve znění směrnice Rady (EU) 2017/2455),

nařízení Rady (EU) č. 904/2010 o správní spolupráci a boji proti podvodům v oblasti daně z přidané hodnoty (ve znění nařízení Rady (EU) 2017/2454),

nařízení Rady (EU) č. 282/2011, kterým se stanoví prováděcí opatření ke směrnici 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty (ve znění nařízení Rady (EU) 2017/2459),

prováděcí nařízení Komise (EU) č. 815/2012, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (EU) č. 904/2010, pokud jde o zvláštní režimy pro neusazené osoby povinné k dani, které poskytují telekomunikační služby, služby rozhlasového a televizního vysílání nebo elektronické služby osobám nepovinným k dani,

Stálý výbor pro správní spolupráci mimoto přijal funkční a technické specifikace.