Specjalny tryb VAT

Już w 2015 r. Wprowadzono specjalny system VAT w jednym państwie członkowskim identyfikacji. Jest to specjalna procedura dla usług telekomunikacyjnych, usług nadawczych lub usług elektronicznych dla osób niepodlegających opodatkowaniu.

Od 1. 7.2021 zostanie portal elektroniczny MINI ONE STOP SHOP (MOSS) poszerzony o kolejne transakcje i stanie się portalem elektronicznym ONE STOP SHOP (OSS). Ta specjalna procedura umożliwia obecnie zadeklarowanie i rozliczenie VAT tylko w jednym państwie członkowskim, chociaż obowiązek rozliczenia VAT powstał w innych państwach członkowskich.

Od 1.7.2021 r. istnieje możliwość realizacji obowiązku zadeklarowania i rozliczenia VAT także na sprzedaż na odległość, na sprzedaż towarów zdalnie, które sprowadzane są z państwa trzeciego.

Portal internetowy MOSS zmienił nazwę na specjalny tryb ONE STOP SHOP – OSS.

Od 1.7.2021 można rozliczyć VAT od importu towarów sprowadzanych z krajów spoza UE bezpośrednio do klienta końcowego, a wartość towarów nie przekracza 150 euro. System ten upraszcza obowiązki podatkowe sprzedawców, ponieważ nie muszą oni rejestrować się w każdym państwie UE, gdzie sprzedają swoje towary odbiorcom końcowym w Unii Europejskiej.

Tryb specjalny dla podatników świadczących usługi na rzecz osób niebędących podatnikami i dokonujących sprzedaży na odległość oraz niektórych krajowych dostaw towarów obejmuje następujące procedury:

  • Specjalny system dla usług świadczonych przez podatników niemających siedziby w UE.
  • Szczególny tryb dotyczący sprzedaży towarów na odległość w UE, dostaw towarów na terytorium państwa członkowskiego, które są realizowane za pomocą elektronicznych interfejsów ułatwiających takie dostawy, oraz usług świadczonych przez podatników mających siedzibę w UE, ale nie w państwie członkowskim konsumpcji.

Specjalne ustalenia dotyczące sprzedaży na odległość towarów sprowadzanych z państw trzecich.

Jeżeli podatnik zdecyduje się na korzystanie z uproszczonego pojedynczego miejsca administracyjnego, musi stosować ten system we wszystkich odpowiednich państwach UE. Nie jest to system opcjonalny dla poszczególnych państw UE.

W ramach tej procedury podatnik zarejestrowany w danym państwie członkowskim w celu korzystania z uproszczonego pojedynczego miejsca administracyjnego, w ramach jednego miejsca administracyjnego, odprowadza należny podatek w formie elektronicznej kwartalnej deklaracji VAT. Następnie państwo członkowskie identyfikacji przesyła tę deklarację za pośrednictwem bezpiecznej sieci komunikacyjnej wraz z podatkiem zapłaconym do danego państwa członkowskiego konsumpcji.

Ewidencję, którą podatnik musi prowadzić, określono w rozporządzeniu Rady nr 967 / 2012 (art. 63c). Ewidencja obejmuje informacje ogólne, takie jak państwo członkowskie konsumpcji, rodzaj świadczonej usługi, datę świadczenia usługi i kwotę należnego podatku, ale również bardziej szczegółowe informacje, takie jak dane dotyczące wszelkich wpłat na konto oraz informacje wykorzystane do ustalenia miejsca, w którym odbiorca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, czy miejsce zwykłego pobytu.

Takie zapisy muszą być przechowywane przez 10 lat od końca roku, w którym doszło do transakcji, nawet jeśli podatnicy przestali korzystać z trybu specjalnego.

Zapisy te są niezwłocznie udostępniane drogą elektroniczną państwu członkowskiemu identyfikacji lub państwu członkowskiemu konsumpcji na jego wniosek. Informacje dotyczące sposobu udostępniania zapisów w praktyce zapewnia  państwo członkowskie, które o nie wnioskuje.

Odnośnie faktur, to od 1.7.2020 stosuje się przepisy państwa członkowskiego identyfikacji.

Dyrektywa Rady 2006 / 112 / WE Unijny wspólny  system podatku od wartości dodanej (VAT)  zmieniona dyrektywą Rady (UE) 2017 / 2455),

Rozporządzenie Rady (UE) nr 904 / 2010 w sprawie współpracy administracyjnej i zwalczania oszustw w dziedzinie podatku od wartości dodanej (zmienione rozporządzeniem Rady (UE) 2017 / 2454), rozporządzenie Rady (UE) nr 282 / 2011 ustanawiające środki wykonawcze do dyrektywy 2006 / 112 / WE o unijnym wspólnym systemie podatku od wartości dodanej (zmienionej rozporządzeniem Rady (UE) 2017 / 2459),

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 668 / 2014 815 / 2012 ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (UE) nr 904 / 2010 w odniesieniu do procedur szczególnych dla podatników niemających siedziby, którzy świadczą usługi telekomunikacyjne, nadawcze lub elektroniczne na rzecz osób niebędących podatnikami,

Ponadto Stały Komitet ds. Współpracy Administracyjnej przyjął specyfikacje funkcjonalne i techniczne.